Kvalita a kvantita společenstev hub na plochách v pralesovitých porostech na Šumavě

Cíl

Zachytit společenstva hub pomocí indexu diverzity (rozmanitosti) všech taxonů a porovnat tak pralesovité (old-growth) a hospodářské (managed) porosty.

Otázky

Existují rozdíly v diverzitě hub pokud jde o vlastnosti stanovišť a počty druhů (kvantitu)? V jakých porostech jsou více zastoupeny vzácné a citlivé druhy (ohrožené, indikační)? Tedy jaký je potenciál stanovišť jako útočišť vzácnějších druhů?

Metoda

 

genetic_en
Obr. 1: Porovnání společenstev hub (M. Striegel 2019)

 

3 oblasti (Německo, Česká republika, Rakousko)

  •   2 lokality v každé oblasti
  •   10 ploch na každé lokalitě (5 pralesovitých a 5 hospodářských lesních porostů)
  •   => 60 ploch

6 oddělení (compartments):

  • 3 x živé: listy/jehlice, dřevo a vzorky půdy (částečně živé)
  • 3 x odumřelé: listy/jehlice, tlející dřevo (počáteční a pokročilý stupeň rozkladu)
  • 5 opakování (18 vzorků na plochu)

 

Počet vzorků: 18 x 60 = 1080 (360 v každé oblasti)

 

Molekulární analýzy: meta-barcoding (Illumina MiSeq, Eurofins)